Uw gegevens

Niet alleen uw vakantie is bij ons in goede handen. Datzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de door u verstrekte gegevens; deze zullen nooit ongevraagd of zonder uw toestemming verstrekt worden aan derden. Wij gaan ervan uit dat u uw gegevens aan ons doorgeeft met het doel om informatie van ons te krijgen of een reis te boeken en niet om geconfronteerd te worden met ongevraagde mailingen van derden.

Niet aan derden

Bij het invullen van ons boekingsformulier heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan te geven dat u ook van ons een digitale nieuwsbrief wenst te ontvangen. Ook op onze site kunt u zich middels een formulier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Uw gegevens worden dus alleen voor onze eigen administratie opgeslagen.

Corrigeren gegevens

Verder kunt u te allen tijde de door ons vastgelegde gegevens opvragen en desgewenst laten corrigeren. Hiervoor kunt u telefonisch of via de e-mail (bij voorkeur) contact met ons opnemen. De adressen en telefoonnummers vindt u op de contactpagina.

Privacy Policy Eigen-Wijze Reizen

Eigen-Wijze Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eigen-Wijze Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eigen-Wijze Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van Eigen-Wijze Reizen op onze site.